Zpracování a ochrana osobních údajů

Sagroup Invest, s.r.o.

Kšírova 325/109, Horní Heršpice, 619 00 Brno

DIČ  CZ01684787

Telefonní kontakt: +420 608 958 046 Email: info@wakemerkur.cz 

dále jen (“společnost“ nebo „správce údajů“)

 

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní.

 

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Shromažďované údaje

Společnost zpracovává získané osobní údaje v následujícím rozsahu:

Identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, adresa trvalého či jiného pobytu,  IČO (pokud je zákazník podnikatel) a také uživatelské jméno a heslo (v případě registrace); 

Kontaktní údaje, tedy osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, 

 

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás (v textu je dále uváděno „zákazník“) prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám jsou poskytnuty v rámci poskytovaných služeb, vytváření a používání účtu na webu, nebo při komunikaci s námi. 

Účel zpracování

Společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje pro realizaci vámi objednaných služeb, které poskytujeme, pro komunikaci a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona. Tyto údaje společnost získá při objednávce a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje zákazníka získávány za účelem splnění smlouvy či dohody, jejíž smluvní stranou je zákazník, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný Váš výslovný souhlas se zpracováním.

Zpracování se souhlasem

Zákazník dále může při objednávce udělit souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely:

 

Nákup zboží/služeb není podmíněn tímto souhlasem a zákazník může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše zmíněných osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení, informací souvisejících se zbožím a službami, newsletterů/magazínů, pozvánek na propagační akce ad shora kdykoli odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na: info@wakemerkur.cz nebo tuto skutečnost oznámí telefonicky. Tímto odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

Forma a délka zpracování

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění služeb, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zejména zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle však po dobu 10 let.

Zpracovatelé a předávání osobních údajů

Ve většině případů zpracováváme údaje o kupujících pro vlastní účely jako jejich správce avšak osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to za účelem:

 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely naší společnosti:

 

Poskytovatel služby zjišťování spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel našich prodejů, kterým však předáváme pouze nepersonifikované či anonymizované údaje o nákupu:

Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727

Seznam.cz a..s., IČO: 26168685

 

Poučení o právech

Zákazníci mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva: 

Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.